Doktoranci

Szkoła średnia: Zespół Szkół Spożywczych ul. Warszawska 20, wykształcenie: Technik mechanik specjalność: naprawa maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Egzamin maturalny w dniu 07.05.1995r.

Studia: Uniwersytet w Rzeszowie Wydział Socjologiczno Historyczny kierunek: Socjologia specjalność: praca socjalna. Praca magisterska napisana pod kierownictwem prof. J. Chłopeckiego temat pracy: Wpływ sytuacji materialnej na realizację podstawowych funkcji rodziny w rodzinach wielodzietnych. Egzamin zdany z wynikiem dobrym w dniu 10 lipca 2002r.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, egzamin oficerski z wynikiem dobrym w dniu 14 grudnia 2006r., specjalność: dowódca plutonu

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, egzamin oficerski z wynikiem dobrym w dniu 10.03.2013r.

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w Przeworsku instytut Studiów Podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi egzamin z wynikiem bardzo dobrym w dniu 18.02.2017r.

Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w Przeworsku instytut Studiów Podyplomowych: Zarządzanie bezpieczeństwem egzamin z wynikiem bardzo dobrym w dniu 25.03.2017r.

Studia doktoranckie: Studia doktoranckie rozpoczęte w 2016r., Uniwersytet w Rzeszowie Wydział Socjologiczno – Historyczny, Instytut Historii, Tytuł rozprawy doktorskiej: Życie religijne w środowisku osadzonych i funkcjonariuszy Służby Więziennej w latach 1989r – 2015r w wybranych zakładach karnych. Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec

Lista publikacji: 1.Rodzina a izolacja więzienna jako sytuacja trudna – próba odnalezienia wzajemnych zależności, [w]:Zagadnienia społeczno – ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich. T. II Kultura – Społeczeństwo, pod red. W. Wierzbieńca, Jarosław 2014.

2.Sports have the power to teach, educate and rehabilitate, „Charity, Philantropy and Socjal Work”, Jarosław 2014, nr 2.

3.Duszpasterstwo skazanych w zakładach karnych – misja, konieczność, nadzieja, [w]: Zaganienia religijne i narodowościowe we wspołczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego, pod red. K. Rejmana i W. Wierzbieńca, Jarosław 2015.

4.Początki organizacji duszpasterstwa więziennego w Polsce w aspekcie historycznym, [w]: Ukraińska Hreko – Katołycka Cerkwa w istorii ta suczasnych procesach rozkwitu ukrainshoho suspilstwa, pod red. E. Bystryckiej, Tarnopol 2016.

5.Bractwa więzienne w Polsce – pomoc dobroczynność, wolontariat na rzecz osób pozbawionych wolności - „Gileja” 2016, nr 113(10).

6.Przestępczość młodocianych w aspekcie badań socjologicznych jako problem społeczny- „Gileja” 2016, nr 107(4).

7.Narkotyczna zależność w środowisku młodzieżowym - „Czasonik”, Kijewski Uniwersytet Prawa, 2016, nr1.

8.Praktyki religijne w środowisku osadzonych oraz osób związanych z więziennictwem w II Rzeczypospolitej w aspekcie historycznym - „Gileja” 2016, nr 115 (12).

9.Bohaterowie z Krasnego Akcja KOŚBA - „Podkarpacka Historia” 2015 nr 5-6.

10.Egzekucja komanda mierniczych w KL Auschwitz - „Podkarpacka Historia”2015 nr 9-10.

11.Krwawy czwartek 1943r. Pacyfikacje Stobiernej i Bobrowej -„Podkarpacka Historia”2016 nr 19-20.

12.Ks. Marcin Tomaka więzień obozu Dachau - „Podkarpacka Historia” 2016 nr 23-24.

13.Chmielów 1939 Podkarpacka Guernica - „Podkarpacka Historia” 2017 nr 33-34.

Udział w konferencjach: 1.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zagadnienia społeczno – ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich, Jarosław 27.06.2014r.

2.Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Problemy adaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne, Rzeszów 04.11.2014r.

3.Konferencja popularno - naukowa poświęcona wybitnemu królowi Polski Janowi III Sobieskiemu, związanemu z Jaworowem i okolicznymi miejscowościami. Odsłonięcie pamiątkowych tablic ku czci króla Jana III Sobieskiego, Jaworów 11.09.2015r.

4.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego, Jarosław - Lwów 26-27.06.2015r.

5.Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, I Kongres Stowarzyszeń Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 18.06.2015r.

6.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zagadnienia religijne narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich, Jarosław 24.06.2014r.

7.Konferencja IX Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Uniwersytet Rzeszów 27.01.2017r.

8.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi w Galicji, Rzeszów 08-09.06.2017r.

Ewa Koper, absolwentka Liceum Ekonomicznego w 2001 r. Tytuł magistra historii uzyskała w 2006 r. Studia podyplomowe: Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust ukończyła w 2010 r.; a w 2013 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim.

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 1. The Bełżec Museum and it is significance, konferencja: Learning from the Past, Teaching for the Future -10 years of experience, organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet York Toronto, Poznań, 16.08.2011 r.
 2. Wielowymiarowa Edukacja w Miejscu Pamięci Bełżec, konferencja: Międzynarodowa konferencja Janusz Korczak w pamięci Polaków, Żydów, Niemców. Pamięć historyczna jako wyzwanie dla teraźniejszości i przyszłości, organizator: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Międzynarodowy Komitet Oświęcimski, Konrad Adenauer Stiftung, Oświęcim 28.09.2012 r.
 3. Los mieszkańców powiatu tomaszowskiego z uwzględnieniem różnic narodowościowych w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych latach powojennych – zarys problemu, konferencja: Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich, organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Jarosław 27.06.2014 r.
 4. Patrząc na Zagładę – świadectwo Jana Karskiego z getta tranzytowego w Izbicy, konferencja: Lekcja patriotyzmu Jana Karskiego, organizator: Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu i Muzeum Historii Polski w Warszawie, Nowy Sącz 16.09.2014 r.
 5. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w Bełżcu, konferencja: Romowie na Lubelszczyźnie wczoraj, dziś i jutro, organizator: Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w ramach programu Unii Europejskiej – Europa dla Obywateli, Zamość 29.08.2015 r.
 6. Synagogi – jako niemi świadkowie Zagłady Żydów galicyjskich, konferencja: Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etycznyorganizator: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Jarosław 26.06.2015 r.
 7. Organizacja i przebieg deportacji do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady       w Bełżcu, konferencja: Sposoby eksterminacji w systemie niemieckim i sowieckim, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 12.05.2016 r.
 8. Ocaleni ze Lwowa – wybrane historie uratowanych z Zagłady Żydów lwowskich, konferencja pt. XIII Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa Lwów: Miasto-społeczeństwo-kultura: Lwowianie w świecie, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny Krakowie, Kraków 02.06.2016 r.
 9. Galicyjski sztetl – zarys historii życia i Zagłada Żydów w Lubyczy Królewskiej na tle innych społeczności żydowskich w regionie, konferencja: Ziemia Lubycka. Język, Historia, Kultura, organizator: Urząd Miasta w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska 10.06.2016 r.
 10. Inicjatywy edukacyjne Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu, konferencja: Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, socjologiczny i politologiczny, organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Jarosław 24.06.2016.
 11. Partyzantka żydowska na terenach objętych deportacjami do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu – zarys problematyki, konferencja: Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku, organizator: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 11-12.10.2016 r.
 12. Rola świadków, a kwestia upamiętnień ofiar II wojny w powiecie tomaszowskimkonferencja: Ogólnopolska konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX w. Świadkowie: Między Ofiarą a Sprawcą Zbrodni, Oświęcim 09.06.2017 r.
 13. Pomoc w cieniu obozu zagłady – historie Sprawiedliwych z Bełżca, konferencja: Dlaczego warto wracać do bolesnej przeszłości?, organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 08-09.09.2017 r.

LISTA PUBLIKACJI

 1. Koper E., Każda ofiara ma imię, Lublin 2014, ss. 205.
 2. Koper E., Caban A., Historia Romów i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu, Radom 2014, ss. 52.
 3. Zagłada ludności żydowskiej w relacjach mieszkańców Bełżca i okolic, [w:] Roztocze i jego mieszkańcy. Historia i Kultura, red. W. Łysiaka, Tomaszów Lubelski, Lubaczów 2012, s. 193-203.
 4. Los mieszkańców powiatu tomaszowskiego z uwzględnieniem różnic narodowościowych w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych latach powojennych – zarys problemu [w:] Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich, pod red. W. Wierzbieńca, t. I Historia-Religia, Jarosław 2014, s. 199-214.
 5. Formy aktywnego upamiętniania ofiar obozu zagłady. Przykład z działań edukacyjnych Muzeum- Miejsca Pamięci w Bełżcu, [w:] Kultura pamięci i praca w muzeach-miejscach upamiętnienia. Polsko-niemiecka wymiana, pod. red. V. Grabe i P. Ciupke, Essen 2014, s. 236-245.
 6. Synagogi – jako niemi świadkowie Zagłady Żydów galicyjskich [w:] Zagadnienia religijne             i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny, pod red. K. Rejmana, W. Wierzbieńca, t. I, Jarosław 2015, s. 189-202.
 7. Los Żydów krasnostawskich na tle niemieckiej polityki eksterminacyjnej realizowanej w dystrykcie lubelskim [w:] Losy Żydów z Krasnegostawu i okolic, pod. red. L. Bielskiej, K. Zabratańskiej, Lublin 2016, s. 38-50.
 8. Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu [w:] Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, socjologiczny i politologiczny, pod red. K. Rejmana, W. Wierzbieńca, t. II, Jarosław 2017, s. 389-404.
 9. Społeczność Żydów tomaszowskich w światłe wspomnień mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, „Rocznik Tomaszowski”, Nr 5, 2016, s. 253-267.
   

Historyk, koordynator i organizator podkarpackich przedsięwzięć historycznych, naukowych, kulturalnych i upamiętnień. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Koordynator Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu od 2013 r., sekretarza Rady Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego od 2015 r. W latach 2012-2017 pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Koordynator Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu w latach 2014-2015, koordynator Akademickiego Centrum Dobroczynności PWSTE w Jarosławiu w latach 2014-2015. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Odział w Przemyślu od 2005 r. Od 2011 r. współpracuje z Uniwersytetem Rzeszowskim. Zorganizowała szereg przedsięwzięć: konferencji, sympozjów, wykładów, promocji książek, spotkań ze świadkami historii, warsztatów naukowych. W swoich działaniach propaguje rozwój kulturowy i historyczny regionu. Dąży do kreowania jego walorów poprzez budowanie pamięci historycznej, dialogu polsko-żydowskiego, tolerancji oraz otwartości na drugiego człowieka.

Prowadzi badania naukowe z zakresu historii i kultury Żydów w okresie międzywojennym oraz w czasie Holokaustu. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2015 r.). W lipcu 2017 r. złożyła do obrony pracę doktorską pt. Społeczność żydowska w Bieszczadach i jej losy podczas II wojny światowej. W swoich badaniach zwraca uwagę na ważność historii wywołanej poprzez prowadzenia wielu wywiadów i pozyskiwanie relacji świadków wydarzeń zarówno ze strony żydowskiej, jak i polskiej. W dążeniach zmierzających do popularyzowania pamięci o eksterminacji ludności żydowskiej Podkarpacia, stara się dokumentować i doprowadzać do upamiętnień miejsc Zagłady Żydów, jak również propagować problematykę Holokaustu wśród mieszkańców Podkarpacia. Jest autorem 30 publikacji naukowych oraz czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Brała udział w dwóch projektach naukowych, jednego będąc koordynatorem. Była członkiem komitetów organizacyjnych 9 konferencji naukowych i kongresów, sekretarzem 3 konferencji i 3 kongresów.

Za swoją 20 letnią działalność na polu propagowania historii, kultury, turystyki historycznej, organizacji wielu przedsięwzięć kreujących dziedzictwo kulturowe Podkarpacia oraz pamięć historyczną, otrzymała wiele podziękowań, dyplomów i odznaczeń od władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, władz uczelni i różnych instytucji.

Publikacje naukowe:

 1. Miejsca kultu maryjnego na górze „Zjawienia” koło Kormanic, dziedzictwem religijnym i symbolem wielokulturowości regionu, „Zeszyty Naukowe PWSTE, Turystyka i Rekreacja, nr 3, Jarosław 2012, wyd. PWSTE w Jarosławiu.
 2. Żydzi czerwonoruscy za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego, na przykładzie ludności Jaworowa, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 330. Rocznicę Bitwy Wiedeńskiej, Jarosław-Jaworów 12-14 września 2013 r., Jaworów 2013.
 3. Patron uczelni, bł. Ks. Bronisław Markiewicz, [w:] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (1998-2013). Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis, PWSTE, Jarosław 2013, s. 1, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, ISBN 978-83-63909-08-6.
 4. Życie studenckie PWSZ/PWSTE, [w:] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (1998-2013). Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis, PWSTE, Jarosław 2013, s. 1, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, ISBN 978-83-63909-08-6.
 5. Koła naukowe, [w:] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (1998-2013). Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis, PWSTE, Jarosław 2013, s. 1, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, ISBN 978-83-63909-08-6.
 6. Zespoły artystyczne, [w:] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (1998-2013). Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis,PWSTE, Jarosław 2013, s. 1, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, ISBN 978-83-63909-08-6.
 7. Uniwersytet Trzeciego Wieku, [w:] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (1998-2013). Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis, PWSTE, Jarosław 2013, s. 1, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, ISBN 978-83-63909-08-6.
 8. Działalność uczelni na rzecz miasta i regionu, [w:] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (1998-2013). Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis, PWSTE, Jarosław 2013, s. 1, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, ISBN 978-83-63909-08-6.
 9. Darczyńcy i sponsorzy PWSZ/PWSTE w Jarosławiu, [w:] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (1998-2013). Jubileusz 15-lecia Alma Mater Jaroslaviensis, PWSTE, Jarosław 2013, s. 1, wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, ISBN 978-83-63909-08-6.
 10. [wspólnie z W. Wierzbieńcem] Wybrane aspekty udziału Żydów w Powstaniu Styczniowym, [w:] Powstanie Styczniowe. Materiały z sesji naukowej 150. rocznicy powstania styczniowego. Walka – bohaterowie –ofiary –Upamiętnienie, „Rocznik Lubaczowski” tom XIX, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, Lubaczów 2012-2013, s. 87-112, ISSN 1233-5800.
 11. [wspólnie z W. Wierzbieńcem], Znaczennja cerkownoj elity dlja ukrainciw w Polszczi pislja Druhoj switowoj wijny na prikładi o. Wasylja Hrynyka, „Ukrainoznawczyj Almanach” Kyiw 2013, nr 14, s. 144-154, wyd. Kijowski Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.
 12. Społeczność grekokatolicka a członkowie UPA w latach 1944-1947 na przykładzie mieszkańców wybranych parafii byłego dekanatu niżankowickiego, [w:] Annales Historici Presovienses, c. 1, Presov 2013, ISSN 1336-7528.
 13. Pomoc niesiona ludności żydowskiej Przemyśla w okresie Holokaustu na  przykładzie Stefanii Podgórskiej Burzmińskie, sprawiedliwej wśród narodów świata, [w:] Polacy i ich sąsiedzi, Rzeszów 2014, ISBN: 978-83-7338-985-4
 14. Synagogi i kirkuty powiatu leskiego, dziedzictwem historii i kultury Żydów bieszczadzkich, [w:] Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich, T. 2, Społeczeństwo, Jarosław 2014, ISBN: 987836390543
 15. Miejsca pamięci ofiar Holokaustu – wspólne dziedzictwo czy symbol „zbiorowej amnezji”. Wielokulturowa świadomość Polaków w świetle badań miejsc eksterminacji ludności żydowskiej powiatu sanockiego w latach 1939-1944, [w:] Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej. Dyskurs Pedagogiczny, T. 10, Jarosław 2014, ISBN 978-83-63909-39-0.
 16. [wspólnie z W. Wierzbieńcem], Bronisław Markiewicz, patron of Jarosław State Higher School: teacher and social work pioneer, „Charity, Philanthropy and Social Work”, red. W. Wierzbieniec, wyd. PWSTE, Jarosław 2014, nr 1, s. 91-96, ISSN 2353-4605.
 17. [wspólnie z W. Wierzbieńcem], Trudne losy grekokatolickiej Cerkwi na przykładzie życia biskupa przemyskiego Josafata Kocyłowskiego (1876-1947), „Ukrainoznawczyj Almanach”, Kyiw 2014, nr 17, wyd. Kijowski Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, UDK 271.4-726.2(477+438):929, s. 102-109.
 18. The scope and forms of charitable activities in Przemysl during the interwar period, „Charity, Philanthropy and Social Work”, nr 2, red. W. Wierzbieniec, wyd. PWSTE, Jarosław 2014.
 19. Społeczność żydowska Leska w okresie Holokaustu, [w:] Dziedzictwo Kresów. Kultura-Narody-Wyznania, Kraków 2014, ISBN 978-83-7614-186-2 (Ignatianum), ISBN 978-83-277-0166-4 (WAM)
 20. [ wspólnie z W. Wierzbieńcem] Participation of the aristocracy in the development of materia land spirituals culture, exemplified by the Dzieduszycki family of Zarzecze, [w:] Muveltseg estarsadalmi szerepek: arisztokratak Magyarorszagon es Europaban, Debrecen 2014, s. 187-214. ISBN 978-963-473-767-4, ISSN 2060-9213.
 21. [wspólnie z W. Wierzbieńcem] Zakres i formy dobroczynności i opieki społecznej wśród ludności żydowskiej województwa lwowskiego w okresie II Rzeczypospolitej. Próba oceny, „Charity, Philanthropy and Social Work”, Jarosław 2015.
 22. [wspólnie z W. Wierzbieńcem] Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu w propagowaniu tolerancji i pamięci historycznej [w:] Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny, Jarosław 2015.
 23. [wspólnie z W. Wierzbieńcem] Zakres i formy działalności Cerkwi prawosławnej na Podkarpaciu na początku XXI wieku, [w:] Perspektiva a ulowa humanitnych odborov pri formowani mysliacej a tvoriacej spolosnosti, Preszów 2015.
 24. [wspólnie z W. Wierzbieńcem] Formy i sposoby poriatunku Jewrejiw u Peremyszli Poljakamy ta Ukrajincjamy pid czas drugoj cwitowoj wijny, [w:] Prawiednyky Switu ta inszi ratiwnyky pid czas Holokostu: Prykład Ukrajiny u poriwnjalnomu konteksti, Dnipropetrowsk 2015.
 25. [wspólnie z W. Wierzbieńcem] PTG Sokół w Jarosławiu w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] 150 lat TG Sokół w Przemyślu, Przemyśl 2015.
 26. [wspólnie z W. Wierzbieńcem] Instytucjonalizacja życia kulturalnego w Jarosławiu na początku XXI wieku, [w:] Literackie Krosno, Krosno 2016.
 27. [wspólnie z W. Wierzbieńcem i B. Princem] Strony internetowe odnoszące się do dziejów rzeszowskich Żydów w czasie Holokaustu, [w:]Materiały źródłowe do dziejów Żydów w Rzeszowie, Rzeszów 2016.
 28. [wspólnie z W. Wierzbieńcem] Zakres i formy działalności Cerkwi grekokatolickiej na Podkarpaciu na początku XXI w., [w:] Ukraińska grekokatolicka cerkwa w istorii, Tarnopol 2016.
 29. Kwestia upamiętnień i obchodów związanych z zagładą Żydów na terenie powiatu sanockiego, [w:] Zagadnienia religijne i narodowościowe w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich cz. II, Jarosław 2017.

Publikacje popularnonaukowe:

 1. W rocznicę beatyfikacji, “Niedziela Przemyska”, nr 31 (957), 29.07.2012 r.
 2. Z miłości dla dzieci, z ufności dla Boga, “Niedziela Przemyska”, nr 35 (961), 26.08.2012.
 3. Stefania Podgórska Burzmińska, sprawiedliwa wśród narodów świata, „Niedziela Przemyska”, nr 37 (963), 9.09.2012.

Czynny udział w konferencjach naukowych – miejsce, data, nazwa konferencji, tytuł referatu, lata 2012-2017.

 1. I Krakowska Konferencja Judaistyczna,

Kraków 12 maja 2012 r.

Organizator: Wydział Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuł referatu: Zagłada Żydów bieszczadzkich w latach 1939-1944, na przykładzie masowych egzekucji w wybranych miejscowościach byłego powiatu leskiego

 1. Konferencja naukowa poświęcona życiu, działalności i kontynuacji dzieła wychowawczego bł. Ks. Bronisława Markiewicza

Przemyśl: 19 czerwca 2012 r.

Organizator: PWSTE w Jarosławiu

Temat referatu: Zakłady wychowawcze Zgromadzenia św. Michała Archanioła

 1. Konferencja naukowa „ Praca i społeczeństwo”

20-21 września 2012 r.

Organizator: IH PAN Warszawa

Temat wystąpienia: Zakłady wychowawcze Zgromadzenia św. Michała Archanioła, przykładem markiewiczowskiej idei wychowania przez pracę i rozwoju szkolnictwa zawodowego w Drugiej Rzeczpospolitej

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresowe dziedzictwo- narody, wyznania, kultura”

8-9 listopad 2012 r.

Organizator: PWSW Przemyśl

Temat referatu: Społeczność żydowska Leska w okresie Holokaustu

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych od starożytności do współczesności”

Nowy Targ: 9-11 listopada 2012 r.

Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Nowy Targ

Temat referatu: Krajobraz kulturowy Bieszczadów wyznaczony miejscami pamięci o eksterminacji społeczności żydowskiej oraz walk polsko-ukraińskich w latach 1939-1947

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja wielokulturowa. Wyzwania-Dylematy-Efekty

Jarosław, 24 kwietnia 2013 r.

Organizator: PWSTE w Jarosławiu

Temat referatu: Miejsca pamięci ofiar Holokaustu – wspólne dziedzictwo czy symbol „zbiorowej amnezji”. Wielokulturowa świadomość Polaków w świetle badań miejsc eksterminacji ludności żydowskiej powiatu sanockiego w latach 1939-1944

 1. Konferencja Naukowa „Polacy i ich sąsiedzi”

3 czerwca 2013 r.

Organizator: Uniwersytet Rzeszowski

Temat referatu: Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej Przemyśla w okresie Holokaustu, na przykładzie Stefanii Podgórskiej – Burzmińskiej, sprawiedliwej wśród narodów świata

 1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa. Słowo w służbie nienawiści”

Oświęcim 14-16 czerwca 2013 r.

Organizator: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Oświęcimiu Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Temat referatu: Propaganda hitlerowska, a relacje polsko-żydowskie, na przykładzie społeczności żydowskiej w Bieszczadach podczas II wojny światowej

 1. Konferencja Naukowa „Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942r.”

Chmielnik 14 czerwca 2013 r.

Organizator: Uniwersytet Kielecki, GMINA CHMIELNIK, OŚRODEK EDUKACYJNO-MUZEALNY ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL w CHMIELNIKU

Temat referatu: Działalność żydowskiej gminy wyznaniowej w  Lesku w okresie międzywojennym

 1. Konferencja Naukowa „150. rocznica powstania styczniowego. Walka – bohaterowie – ofiary” – Lubaczów 21 czerwca 2013 r.

Organizator: Biblioteka Miejska w Lubaczowie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej

Temat referatu: Wybrane aspekty udziału Żydów w Powstaniu Styczniowym

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „330 rocznica bitwy pod Wiedniem”

Jarosław- Jaworów 12-14 września 2013 r.

Organizatorzy: PWSTE Jarosław, TKPZL w Jaworowie

Temat referatu: Żydzi czerwonoruscy za czasów panowania króla Jana III Sobieskiego, na przykładzie ludności izraelickiej Jaworowa

 1. Konferencja Naukowa „Literackie Krosno”

Krosno 8-9 kwietnia 2014 r.

Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Temat referatu: Instytucjonalizacja życia kulturalnego w Jarosławiu na początku XXI wieku

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobroczynność, filantropia i praca socjalna” Jarosław 14 maja 2014 r.

Organizator: PWSTE w Jarosławiu

Temat Referatu: Zakres i formy działalności dobroczynnej w Przemyślu w okresie międzywojennym

 1. Międzynarodowa Naukowo – Praktyczna Konferencja „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata i inni ratujący w czasie Holokaustu: przykład Ukrainy w porównawczym kontekście”

     Dnipropetrowsk 22-24 czerwca 2014 r.

Organizatorzy: Ukraiński Instytut Nauczania Holokaustu „Tkuma”, Muzeum Historii Żydów i Holokaustu Ukrainy w Dnipropetrowsku

Temat referatu: Zakres i formy ratowania Żydów w Przemyślu przez ludność polska i ukraińską w czasie II wojny światowej

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem Jarosławia i jego miast partnerskich”

Jarosław 27 czerwca 2014 r.

Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Wyższa Szkoła Międzynarodowego Biznesu w Preszowie, Instytut Badań Regionalnych Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk we Lwowie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki w Drohobyczu, Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie

Temat referatu: Synagogi i kirkuty powiatu leskiego, dziedzictwem historii i kultury Żydów bieszczadzkich

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kulturowo-intelektualna składowa cywilizacyjnego postępu Ukrainy”

Kijów 23 października 2014 r.

Organizator: Kijowski Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki

Temat referatu: Trudne losy greko-katolickiej Cerkwi na przykładzie życia biskupa przemyskiego Josafata Kocyłowskiego (1876-1947)

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola miasta Lubaczowa i ziemi lubaczowskiej w historii i kulturze Ukrainy. W 800. lecie miasta Lubaczowa (1214-2014)

Lwów 29 listopada 2014 r.

Organizator: Katedra Ukrainoznastwa Uniwersytetu „Lwiwskij Stawropigion”, Towarzystwo „Lubacziwszczyna” we Lwowie.

Temat referatu: Kulturowe pozostałości po ukraińskich mieszkańcach miasta Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie

 1. Konferencja Naukowa „125 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Przemyślu”

Przemyśl 20 marca 2015 r.

Organizator: Archiwum Państwowe w Przemyślu

Temat referatu: Sokół w Jarosławiu w okresie II Rzeczypospolitej

 1. Konferencja Naukowa „Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej (XIX – XXI wiek)”

Rzeszów, 21-22 maja 2015 roku

Organizator: Uniwersytet Rzeszowski

Temat referatu: Zakres i formy udziału Żydów galicyjskich w powstaniu styczniowym

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobroczynność, Filantropia i Praca Socjalna”

Jarosław 28-29 maja 2015 roku

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Temat referatu: Dobroczynność i opieka społeczna na przykładzie działalności żydowskich towarzystw dobroczynnych w II Rzeczypospolitej

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny”

Jarosław – Lwów 26-27 czerwca 2015 r.

Organizator: PWSTE w Jarosławiu, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

Temat referatu: Udział Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu w propagowania tolerancji i pamięci historycznej

 1. Międzynarodowa sesja popularno-naukowa poświęcona wybitnemu królowi Janowi III Sobieskiemu, związanemu z Jaworowem i okolicznymi miejscowościami

Jaworów 11 września 2015 r.

Organizator: TKPZL w Jaworowie

Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu

Temat referatu: Relacje króla Jana III Sobieskiego ze społecznością żydowską jaworowszczyzny

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Perspektiva a ulowa humanitnych odborov pri formowani mysliacej a tvoriacej spolosnosti.

Preszów 24 września 2015 r.

Organizator: Uniwersytet Preszowski

Temat referatu: Zakres i formy działalności Cerkwi prawosławnej na Podkarpaciu na początku XXI wieku.

 1. Konferencja „Żydzi w Biblii”

Iwonicz Zdrój, 15-17.04.2016 r.

Organizator: Wspólnota Drzewo Oliwne przy współorganizacji: prof. Wacława Wierzbieńca, kierownika Zakładu Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Temat referatu: Dlaczego osoby ratujące Żydów są ważne dla mnie i mogą stanowić przykład człowieczeństwa

 1. Naukowo-praktyczna konferencja.

Українська Греко-Католицька Церква у сучасних процесах розвитку українського суспільства.

Tarnopol: 21-22 kwietnia 2016 r.

Organizator: Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка

Temat referatu: Zakres i formy działalności Cerkwi grekokatolickiej na Podkarpaciu na początku XXI w

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa. Sposoby eksterminacji podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej.

Lublin: 15-16 maj 2016 r.

Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Temat referatu: Zakres i formy wypędzeń ludności żydowskiej do sowieckiej strefy okupacyjnej na początku II wojny światowej

 1. II międzynarodowa konferencja naukowa. Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego

Jarosław 24 czerwca 2016 r.

Organizator: PWSTE w Jarosławiu

Temat referatu: Kwestia upamiętnień i obchodów związanych z Zagładą Żydów na terenie powiatu sanockiego

 1. Ogólnopolska konferencja Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku.

ŚWIADKOWIE: MIĘDZY OFIARĄ A SPRAWCĄ ZBRODNI

Oświęcim: 8-11 czerwca 2017 r.

Organizator: MDSM w Oświęcimiu, Muzeum Auschitz Birkenau

 
Wykształcenie: 1. Szkoła średnia: Liceum dla pracujących w Tarnowie 2. Szkoła Oficerska SW w Kaliszu 3. Akademia Spraw Wewnętrznych w Warszawie 4. Kurs Pedagogiczny: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 5. Studia doktoranckie – Uniwersytet Rzeszowski (od 2015 r.) Publikacje: 1. „Dyscyplina jako jeden z operacyjnych celów oddziaływań penitencjarnych służących bezpieczeństwu”, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2016. 2. Recenzja książki Krzysztofa Potaczały „Bieszczady PRL-u 3”. Prace historyczne archiwum, Tom 28, Rzeszów 2016. 3. „Norma jako wyznacznik i regulator dyscypliny społecznej”, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2016. 4. „Posiadłości rodu Kmitów w Olszanicy”, Wędrowiec Małopolski nr 35, Rzeszów 2016. 5. „Wkład więziennictwa w rozwój miasta Tarnowa w okresie powojennym”, złożony do druku w Tarnowskim Studiu Historycznym. 6. „Historia wczasowiska w Olszanicy”, Podkarpacka Historia nr 9, Rzeszów 2016. 7. „Jak więźniowie Bieszczady zagospodarowywali?”, Podkarpacka Historia nr 1, Rzeszów 2017. 8. „Więzienne drugie życie”, Podkarpacka Historia nr 5, Rzeszów 2017. 9. „Fenomeny Bieszczad. Szkoła Więzienna w Uhercach”, Wędrowiec Małopolski – w druku. 10. „Krwawa ucieczka z więzienia”. Podkarpacka Historia nr 7, Rzeszów 2017. 11. Artykuły w Gazecie Uniwersyteckiej URz.
Natalia Mazur, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie (2011 r.), uzyskała tytuł magistra historii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym na Uniwersytecie Rzeszowskim (2016 r.), gdzie następnie rozpoczęła studia doktoranckie (2016 r.).   Czynny udział w konferencjach naukowych:
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego, PWSTE w Jarosławiu (24 czerwca 2016 r.)
 • Konferencja Naukowa Europa w kontekście zagrożeń współczesnego świata. Społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka, administracja, Basznia Dolna (25-26 kwietnia 2016 r.)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Żydzi w Galicji, Uniwersytet Rzeszowski (8-9 czerwca 2017 r.)
  Publikacje
 • Katolicka i żydowska dobroczynność na terenie Rzeszowa w okresie II Rzeczypospolitej, publikacja pokonferencyjna z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego (PWSTE w Jarosławiu , 24 czerwca 2016 r.)
 • Czy problem sieroctwa ma charakter ponadczasowy w Europie Środkowo-Wschodniej?, publikacja pokonferencyjna z Konferencji Naukowej Europa w kontekście zagrożeń współczesnego świata. Społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka, administracja (Basznia Dolna, 25-26 kwietnia 2016 r.)
 • II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego na Uniwersytecie Rzeszowskim [w:] Gazeta Uniwersytecka pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, wrzesień-październik 2016, nr 4/2016
 • Katolicka dobroczynność na terenie Rzeszowa w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Czasopismo naukowe doktoratów Uniwersytetu Rzeszowskiego Historic@, nr 18, X 2016
 • Baza źródłowa i opracowania naukowe do dziejów Żydów powiatu jarosławskiego w latach 1918-1945 – publikacja pokonferencyjna z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żydzi w Galicji” (8-9 czerwca 2017 r., Uniwersytet Rzeszowski)
1. Szkoła średnia II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie 2. Kierunek studiów Historia, Uniwersytet Rzeszowski 3. Rok rozpoczęcia studiów doktoranckich 2013 4. Lista publikacji • Wojtyś E., Instytucjonalizacja działań służących popularyzacji dziejów i kultury Żydów po 1989 r. na przykładzie Krakowa, [w:] Zagadnienia społeczno – ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich, tom II kultura - społeczeństwo, red. Wierzbieniec W., Jarosław 2014, s. 185 – 198. • Wojtyś E., Publicystyka historyczna służąca propagowaniu wiedzy o dziejach regionu – na przykładzie Rzeszowa, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. IV, Tarnów 2014, s. 122 – 135. • Wojtyś E., Działania i instytucje służące popularyzacji dziejów i kultury Żydów w Rzeszowie, [w:] Zagadnieniom religijnym i narodowościowym we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego, red. Wierzbieniec W., Rejman K., Jarosław 2015, s. 423 – 437. • Wojtyś E., Międzynarodowy kontekst działań państwa polskiego wobec mniejszości żydowskiej w marcu 1968 roku, [w:] Lubelskie Studia Wschodnioeuropejskie. Periodyk Koła Naukowego Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS nr 1/2015, Lublin 2015, s. 105 - 115. • Trojanowska E., Wojtyś E., Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, „Gazeta Uniwersytecka” 2016, nr 3, Rzeszów. 5. Czynny udział w konferencjach • Międzynarodowa Konferencji Naukowa pt. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem Jarosławia i jego miast partnerskich wPaństwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.